Короткова Ліна Ігорівна

Короткова Ліна Ігорівна

кандидат педагогічних наук

Наукова діяльність

Короткова Л.І. у 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови створення професійних стандартів швейного профілю на основі компетентнісного підходу».

З 2008 р. по 2012 р.р. – керівник Всеукраїнського експериментального педагогічного майданчика на тему «Розробка державних стандартів професійно-технічної освіти на основі компетенцій з робітничих професій швейного і перукарського профілю».

З 2014 року Ліна Ігорівна працює над поширенням досліджень з розроблення кластерної моделі розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців в рамках експерименту загальноакадемічного рівня «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітньо-професійного кластеру з формування трудового потенціалу регіону».

ЇЇ наукові інтереси розповсюджуються на проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг; дослідження педагогічних умов функціонування освітньо-виробничого кластера регіону; науково-методичне забезпечення професійної (професійно-технічної) освіти;  впровадження інноваційних і виробничих технологій; оновлення змісту професійної підготовки з урахуванням динамічних змін у галузях виробництва; управління закладом професійної освіти на засадах праксеологічного підходу, розвитку педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу тощо.

Ключові компетентності: професійні знання в галузі професійної освіти, навички викладацької діяльності; вільне володіння українською, російською та англійською мовами; використання сучасних інформаційних технологій (користування мережею Internet, електронною поштою, соціальними мережами; володіння комп’ютерними програмами: Microsoft Word, Excel, PowerPoint та ін.); організаційно-управлінські здібності, активність, цілеспрямованість, креативність, наполегливість, самостійність, відповідальність, аналітичність.

Публікації

Автор 55 публікацій, з яких:

  • 29 статей, опублікованих у провідних наукових фахових виданнях;
  • 21 стаття і тези – у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій;
  • 4 методичні рекомендації;
  • 1 автореферат.

Основні наукові праці Короткової Л.І.

Статті у наукових фахових виданнях

Короткова Л.І. Мотивація творчістю. Професійно-технічна освіта. – 2008. – № 3. – С. 34–35.

Короткова Л.І. Створюємо професійні стандарти. Професійно-технічна освіта. – 2008. – № 4. – С. 48–50.

Короткова Л.І. Проектування галузевої кваліфікаційної рамки швейного профілю. Професійно-технічна освіта. – 2010. – № 3. – С. 17–19.

Короткова Л.І. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи в ході наукового дослідження проблеми створення професійних стандартів швейного профілю на основі компетентнісного підходу / Л.І.Короткова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред. та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний універсітет, 2011. – Вип. 19 (72). – С. 130–136.

Короткова Л.І. Компетентнісний підхід до професійної підготовки кваліфікованих робітників швейного профілю / Л.І. Короткова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2011. – № 4–5 (14–15). – С. 91–102.

Короткова Л.І. Модульно-компетентнісний підхід до створення навчально-методичного комплексу професійної підготовки майбутніх кравців на основі проекту професійного стандарту нового покоління [Електронний ресурс] / Л.І. Короткова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України – 2011. – № 5. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_5/11klisnp.pdf.

Короткова Л.І. Проблеми змісту професійно-технічної освіти швейного профілю в педагогічній науці [Електронний ресурс] / Л.І. Короткова // Теорія та методика управління освітою – 2011. – № 6. – Режим доступу до журн. : http://tme.umo.edu.ua/.

Короткова Л.І. Ринок праці і професійна компетентність кваліфікованих робітників швейного профілю [Електронний ресурс] / Л.І. Короткова // Теорія та методика управління освітою. – 2011. – № 5. – Режим доступу до журн. : http://tme.umo.edu.ua/.

Короткова Л.І. Формуємо новий зміст швейних професій. Професійно-технічна освіта. – 2011. – № 3. – С. 18–20.

Короткова Л. І. Роль соціального партнерства в забезпеченні професійно спрямованого навчання кваліфікованих робітників у ПТНЗ. Професійно-технічна освіта. 2012. № 4. С. 13–16.

Короткова Л. І. Взаємодія ПТНЗ і підприємств в умовах кластеру. Професійно-технічна освіта. 2013. № 4. С. 13–14.

Короткова Л. І. Проектування регіональної моделі соціального партнерства. Кластерний підхід. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. пр. Серія: Педагогічні науки / за ред. Г. В. Локарєвої. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. Вип. 2 (20). С. 11–14.

Короткова Л. І. Регіональна система професійної освіти: експериментальні пошуки. Професійно-технічна освіта. 2015. № 4. С. 36–39.

Короткова Л. І. Кластерна модель соціального партнерства Запорізького регіону: аналіз і перспективи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / за ред. Т. І. Сущенко. Запоріжжя: КПУ, 2016. Вип. 47 (100). С. 110–117.

Короткова Л. І. Концептуальні засади функціонування освітньо-професійного кластеру з формування трудового потенціалу Запорізького регіону [Електронний ресурс]:Теорія та методика управління освітою. 2016. № 2.URL:http://tme.umo.edu.ua/(дата звернення 12.03.2019).

Короткова Л. І. Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка / за ред. О. Аніщенко. Мелітополь: Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2016. Вип. 2 (17). С. 126–130.

Короткова Л. І. Сутність та структура професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. пр. Серія: Педагогічні науки / за ред. Г. В. Локарєвої. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017.№ 1 (28). С. 104–110.

Короткова Л. І. Зміст професійної освіти майбутніх фахівців сфери послуг. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб.наук. праць. Київ, 2017. Вип. 14. С. 79–85 (наукометрична база Ulrich’s Periodicals Directory).

Короткова Л. І. Професійна компетентність майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру:сутність та структура. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогогіка:зб.наук. праць.Павлоград: ТОВ «Іма-прес», 2017. Вип. 13.С. 36–43 (наукометрична база Ulrich’s Periodicals Directory).

Короткова Л. І. Концептуальні підходи до побудови моделі освітньо-виробничого кластеру. Молодь і ринок. 2017.№ 11 (154). С. 67–71 (наукометрічні бази: Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography (PBN); ERIH PLUS; «Index Copernicus»).

Короткова Л. І. Зарубіжний досвід створення та функціонування кластерних структур сфери послуг. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. 2017. № 2 (14). С. 22–28 (Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ).

Короткова Л. І. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру. Молодь і ринок. 2018. № 4 (159). С. 80–85(наукометрічні бази: Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography (PBN); ERIH PLUS; «Index Copernicus»).

Короткова Л. І. Моделювання педагогічної системи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2019. № 11. Т. 1. С. 181–188.

Короткова Л. І. Концепція формування професійної компетності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / за ред. А. В. Сущенко. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 66. Т. 1. С. 70–75.

Короткова Л. І. Форми професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. пр. Серія: Педагогічні науки / за ред. Г. В. Локарєвої. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019.№ . С. .

Короткова Л. І. Зміст функціональних компонентів професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера. Молодь і ринок. 2019. № 6 (173). С. 118–123(наукометрічні бази: Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography (PBN); ERIH PLUS; «Index Copernicus»).

Короткова Л. І. Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг у науковій літературі та педагогічній практиці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. С. 105–109 (наукометрічна база Index Copernicus International (Республіка Польща).

Короткова Л. І. Сучасний підхід до професійної неперервної освіти у контексті освітньо-економічної ситуації регіону. Професійна і неперервна освіта: польсько-український науковий щорічник / за ред. А. Соляк.Академія спеціальної педагогіки у Варшаві, 2016. № 1. С. 397–413.

Короткова Л. І. Концептуальні положення професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах регіонального освітньо-виробничого кластеру. InternationalJournalofEducation&Development. Volume 3. Psychology / Taras Shevchenko NationalUniversity of Kyiv, Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology. Co-publ.: Publishingoffice: Accent Graphics Communications – Hamilton, ON, 2017.

Статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій

Короткова Л.І. Проектування галузевої кваліфікаційної рамки швейного профілю / Ліна Короткова // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : тези доп. наук.-практ. конф., (м. Київ, 29–31 березня 2010 р.) / Л.І. Короткова ; за заг. ред. В.О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2010. – С. 91–93.

Короткова Л.І. Художня творчість у змісті професійного навчання майбутніх фахівців швейного профілю / Л.І. Короткова // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти : матер. міжн. наук.-практ. конф. (Мала Білозірка Запорізької обл. 1–3 жовт. 2008 р). – Київ – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – С. 364–372.

Короткова Л.І. Оновлення змісту професійно-технічної освіти швейного профілю / Ліна Короткова // Модернізація професійної освіти і навчання : Проблеми, пошуки і перспективи : зб. наук. пр. / [редкол. : В.О. Радкевич (голова та ін.)] – К. : ІПТО НАПН , 2011. – Вип. 1. – С. 193–203.

Короткова Л.І. Сучасні тенденції створення професійних стандартів у країнах Євросоюзу / Л.І. Короткова // Професійна освіта: проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / ІПТО НАПН України ; РВНЗ «КІПУ». – К. ; Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2011. – Вип. 2. – С. 108–114.

Короткова Л.І. Проектування професійного стандарту з професії «Кравець» / Ліна Короткова // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф.(м. Київ, 18–19 квіт. 2011 р.) / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; за заг. ред. В.О. Радкевич. – К. : ІПТО НАППН України, 2011. – С. 73–75.

Короткова Л. І. Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластер. Професійна освіта в умовах сталого розвитку: збірник матеріалів І Міжн. наук.-практ. конф. 1 груд. 2016 р., м. Київ. Павлоград: ІМА-прес, 2016. С. 72–74.

Короткова Л. І. Освітньо-професійний кластер як механізм підвищення конкурентноспроможності Запорізького регіону. Професійно-технічна освіта. 2016. № 1. С. 45–47.

Короткова Л. І. Науково-методичний супровід експериментальної діяльності ПТНЗ Запорізького регіону. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 7–19 квіт. 2016 р. Київ: ІПТО НАППН України, 2016. С. 66–68.

Короткова Л. І. Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластер. Професійна освіта в умовах сталого розвитку: збірник матеріалів І Міжн. наук.-практ. конф. 1 груд. 2016 р., м. Київ. Павлоград: ІМА-прес, 2016. С. 72–74.

Короткова Л. І. Методичні основи проектування дистанційних курсів у системі професійної освіти. Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції, 28 лют. 2017 р. / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України. Київ: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2017. С. 102–104.

Короткова Л. І. Кластерний підхід як механізм реалізації інновацій в структурі навчальних закладів професійної освіти. Професійно-технічна освіта.2017. № 3. С. 8–9.

Короткова Л. І. Проектні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери послуг[Електронний ресурс]:Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України, 29 бер. – 13 квіт. 2017 р. Київ: ІПТО НАПН України, 2017. С. 143-146 URL:http://ivet-ua.science/images/docx/Thesis_18_04_17.pdf (дата звернення 12.02.2019).

Короткова Л. І. Формування професійної культури майбутніх фахівців сфери послуг Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю НАПН України, 27 квітн. 2017 р., м. Київ-Ірпінь / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Ірпінський державний коледж економіки та права. Павлоград: ІМА-прес, 2017. С. 51–53.

Короткова Л. І. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні майбутніх фахівців сфери послуг [Електронний ресурс]:Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 2017. № 2/28. URL: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html (дата звернення 19.01.2019).

Короткова Л. І. Використання електронних засобів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери послуг. Упровадження електронних освітніх ресурсів: проблеми і пошуки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 27 лист. 2018 р., м. Кривий Ріг / Інститут ПТО НАПН України. Кривий Ріг: КЦПОММ, 2018. С. 83–87.

Короткова Л. І. Інноваційні підходи до професійної підготовки дорослого населення в умовах освітньо-виробничого кластеру регіону. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / за ред. В. Г. Кременя, Н. Г. Ничкало. Київ: Знання України, 2018. С. 66–74.

Короткова Л. І. Використання сучасних освітніх технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-професійного кластеру регіону .Освіта і формування конкурентоспроможних фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 жовт. 2018 р., м. Мукачево / за ред. Т. Д. Щербан. Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. С. 189–191.

Короткова Л. І. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг.Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. 2018. № 4. С. 65–74.

Короткова Л. І. Методологічний концепт професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру. Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук: матеріали науково-практичної конференції,10–11 трав. 2019 р., м. Миколаїв. Херсон: Видавництво «Молодий вчений»,2019. С. 80–83.

Короткова Л. І. Особливості функціонування освітньо-виробничого кластерашвейного профілю в умовах Запорізького регіону. Професійно-технічна освіта. 2019. № 4. С. 52–54. .

Короткова Л. І. Модель професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 25. С. 230–235 109 (наукометрічні бази: Index Copernicus International, Polish Scholarly Bibliography,Info Base Index, Research Bible, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Inno Space, Cite Factor).

Методичні рекомендації

Короткова Л.І. Методика аналізу ринку праці швейної галузі / Л.І. Короткова ; за ред. В.О. Радкевич. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2008. – 57 с.

Короткова Л.І. Методика розроблення професійних стандартів швейного профілю (на прикладі професії «Кравець») на основі компетентнісного підходу / Л.І. Короткова ; за ред. В.О. Радкевич. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2009. – 50 с.

Короткова Л.І. Модульно-компетентнісна побудова навчального плану та програм професійної підготовки майбутніх кравців на основі професійного стандарту : метод. реком. / Л.І. Короткова ; за ред. В.О. Радкевич. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. – 44 с.

Короткова Л.І. Професійний стандарт / Л.І. Короткова ; за ред. В.О. Радкевич. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2009. – 147 с.