Батьківська рада

Положення
про Батьківську раду
Державного навчального закладу
«ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.​ Положення про Батьківську раду Державного навчального закладу «ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ» визначає її функції у державно-громадській системі управління навчального закладу.

1.2.​ Рада є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації права та обов’язків своїх дітей під час їх навчання в училищі.

1.3.​ У своїй діяльності рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про ПТНЗ», Статутом училища, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4.​ Рішення про заснування ради приймаються на загальних зборах батьків училища.

1.5.​ Припинення діяльності ради може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

1.6.​ Положення про Батьківську раду училища розробляється з урахуванням специфіки діяльності навчального закладу та вимог до статутних документів, визначених у статті 13 Закону України «Про об’єднання громадян».

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.​ Метою діяльності ради є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування училища, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань професійної освіти.

2.2.​ Основними завданнями діяльності ради є сприяння створенню умов для:

-​ формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
-​ виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
-​ формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
-​ захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
-​ здобуття учнями професійної освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
-​ запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
-​ всебічного зміцнення зв’язків між родинами, училищем і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
-​ залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позаурочної роботи;
-​ організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
-​ вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3.​ Основними принципами діяльності ради є:

-​ законність;
-​ гласність;
-​ колегіальність;
-​ толерантність;
-​ виборність;
-​ організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;
-​ підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків училища.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

3.1.​ Рада групи формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одної групи, і діє від їх імені.
Рада групи, голова та заступник голови обираються на зборах батьків групи на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень ради визначаються зборами батьків групи.

3.2.​ Збори батьків групи проводяться за рішенням ради групи не рідше трьох разів на рік.

3.3.​ Рада училища у формується з голів (представників) усіх рад груп, а з інших батьків за рекомендацією ради груп або адміністрації училища.

3.4.​ Кількісний та якісний склад ради училища, термін його повноважень визначаються радою училища.

3.5.​ Рада училища у разі необхідності може скликати збори батьків училища. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості учнів училища. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
У разі неможливості проведення загальних зборів батьків училища питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виносити на обговорення зборів батьків груп, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьків груп на засіданнях простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських рад груп.

3.6.​ Рішення зборів батьків, рад доводиться до відома батьків, керівництва училища, а за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.7.​ Ради можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються радами та затверджуються їх головами.

3.8.​ У випадку, коли член ради достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.9.​ Ради планують свою роботу на підставі роботи училища, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою ради училища.
Плани роботи комісій, створених при раді, є складовими плану роботи ради.

3.10.​ При недосягненні згоди між директором училища і більшістю членів ради училища питання вирішуються вищим органом управління освітою.

3.11.​ Ради звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – в день виборів нового складу ради.

3.12.​ Ради ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови ради, і передаються за актом новому складу відповідних рад.
Керівництво і класні керівники училища не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РАДИ

4.1.​ Рада має право:

-​ брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
-​ встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги училища, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи організації харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов в училищі;
-​ вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради) училища пропозиції щодо змін його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарчих питань, які мають бути розглянуті керівництвом училища в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
-​ звертатися до директора, класного керівника, педагогічної ради училища щодо роз’яснення стану і перспектив роботи училища з окремих питань, що турбують батьків;
-​ за необхідністю заслуховувати звіти батьківських рад і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
-​ скликати позачергові батьківські збори (конференції);
-​ створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
-​ надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників, батьків;
-​ сприяти покращенню харчування учнів;
-​ сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування училища;
-​ брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;
-​ контролювати раціональне використання фондів загального обов’язкового навчання;
-​ сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності училища;
-​ звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;
-​ бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.2.​ З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.

4.3.​ Ради забов’язані:

-​ використовувати плани роботи, затверджені головою відповідальної ради;
-​ вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах училища та передаються за актом новообраній раді;
-​ надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора училища або відповідного органа управління освітою;
-​ залучати батьків до організації позакласної роботи;
-​ організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів в училищі з метою збереження життя і здоров’я учнів;
-​ у разі потреби звітувати перед зборами (конференціями).

4.4.​ Голова Батьківської ради училища є членом ради училища. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради під час розгляду питань, віднесених до компетенції ради, з правом дорадчого голосу.

4.5.​ Голова ради училища має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.6.​ Голова (представник) ради може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників училища.