Учнівське самоврядування

КОНСТИТУЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КОНСТИТУЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Рада учнівського самоврядування “Запорізького вищого професійного училища моди і стилю”  від імені учнів училища, виражаючи волю усіх представників навчально-виховного процесу, спираючись на Конституцію України і на основі статуту ЗВПУМС, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди в приміщенні навчального закладу, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову свідомість учнів, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, приймає цю Конституцію – Основний закон учнівського самоврядування Запорізького вищого професійного училища моди і стилю.

Конституція  набуває чинності з дня її прийняття.
День прийняття Конституції є святом.

 Розділ І

Загальні засади

 Стаття 1. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

 Стаття 2. Училище є президентською республікою.

Стаття 3. Кожен учень навчального закладу – представник учнівського самоврядування, яке поділяється на 7 напрямків:

– навчання ,

– творчості,

– дисципліни та порядку,

– культури та відпочинку,

– преси та інформації,

– красоти та спорту,

– фінансів.

 Стаття 4.  Влада в організації здійснюється відповідно до законів України, статуту Училища та Конституції учнівського самоврядування .

Стаття 5. Організація сприяє консолідації та розвиткові української нації, її  історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.

Стаття 6. Органи учнівського самоврядування, їх посадові особи зобов’язані   діяти лише на підставі, в межах повноважень та у способи, що передбачені Конституцією учнівського самоврядування.

Стаття 7. Символами учнівського самоврядування є Прапор, Гімн.

Розділ ІІ

Права, свободи та обов’язки учня

 Стаття 8. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 9. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний та всебічний розвиток її особистості.

Стаття 10. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

 Стаття 11. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Стаття 12. Учні мають право брати участь в управлінні справами Училища,                вільно обирати Президента і бути обраними до Ради Міністрів учнівського самоврядування.

Стаття 13. Усі учні мають право на захист своїх прав та інтересів.

Стаття 14. Кожен учень має право на безпечне та чисте довкілля , приміщення,  на відшкодування завданої шкоди.  Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про санітарний стан кабінетів , майстерень, кімнат у гуртожитку.  Кожен учень у встановленому порядку повинен підтримувати чистоту у навчальному закладі та навколо нього.

Стаття 15. Кожен має право на освіту. Навчання проводиться згідно Законів  України «Про освіту» , «Про  професійно-технічну освіту»,Статуту та навчальних планів.

Стаття 16. Учням гарантується свобода професійної, творчої, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожен учень має право на результати своєї інтелектуальної творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без  його згоди.

Стаття 17. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження або накази.

Стаття 18. Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених Радою міністрів .За несплату податку, учні заносяться в чорний список «Злісних неплатників податків».

Стаття19. Представники учнівського самоврядування  зобов’язані:

– любити Україну, свій край, добром і турботою оточувати їх;

– до батьків ставитися з повагою, слухати їхні поради;

– для людей бути корисним;

– бути вірним товаришем, допомагати в біді;

– створювати красу,

– охороняти природу.

Розділ ІІІ

Структура учнівського самоврядування

 Стаття 20. Єдиним органом влади в учнівському самоврядуванні є Рада міністрів. Членами якої є:

Президент:

 •             являється головою учнівського самоврядування і виступає від імені учнів;
 •            обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права, шляхом  таємного голосування, строком на 1 рік;
 •             призначає прем’єр-міністра ;
 •            затверджує міністрів, контролює їх роботу нагороджує за сумлінну працю;
 •             проводить  засідання Ради Міністрів.

Прем’єр-міністр:

 •            призначає міністрів, контролює їх роботу, відзначає особливо активних  міністрів, вчасно замінює тих хто із своєю роботою не справляється, виконувати завдання, отримані від  адміністрації Училища.
 •            Забезпечує захист прав та інтересів учнів, контролює дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку, проводить анкетування серед учнів.
 •            Бере шефство над учнями, схильними до правопорушень. Надає їм певні  обов’язки і слідкує аби вони ці обов’язки виконували. Нагороджує за сумлінну працю. Проводить профілактичні бесіди, засідання Ради Міністрів.

 Міністр дисципліни та порядку:

 •            контролює дотримання учнями дисципліни на протязі занять та в позаурочний час;
 •            організовує чергування учнів під час проведення свят, масових заходів,
 •            вечорів відпочинку виїздних заходів;
 •            проводить рейди – перевірки дотримання учнями правил поведінки,
 •            санітарного стану у кабінетах та майстернях, гуртожитку;
 •            охороняє навколишнє середовище, дбає про збереження майна училища;
 •            організовує трудові операції, десанти.

Міністр навчання:

 •            проводить роботу, спрямовану на формування в учнів свідомого ставлення до навчання;
 •            бере  активну участь у проведенні тижнів відділень та конкурсів професійнї майстерності;
 •            організовує заходи, спрямовані на  виявлення обдарованих учнів ;
 •            інформує учнів про проведення семінарів, майстер-класів та курсів підвищення кваліфікації різного рівня;
 •            скдадає рейтинг навчальних груп.

Міністр творчості:

 •             проводить роботу, спрямовану на розвиток творчих здібностей учнів;
 •             очолює роботу Творчої лабораторії Училища;
 •             ініціює проведення та приймає участь організації конкурсів різного рівня.

 Міністр культури та відпочинку :

 •                організовує естетичне виховання учнів;
 •                пропагує здоровий спосіб життя;
 •                організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, оформлення залів;
 •                розвиває творчі здібності учнів шляхом залучення їх до роботи гуртків, секцій, учнівських об’єднань, творчих груп за інтересами;
 •                збирає фото і відеоматеріали до пам’ятних дат, традиційних свят Училища,
 •                добирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів  відпочинку, зустрічей.

 Міністр преси та інформації:

 •  забезпечує гласність діяльності органів учнівського самоврядування,
 •  через прес-центр;
 •  розвиває у учнів  вміння збирати інформацію, залучає їх до обговорення  тем рубрик і матеріалів газети «Модний центр», сайту училища, груп в соціальних мережах;
 • сприяє підвищенню інтересу учнів до життя навчального закладу.

 Міністр краси та спорту:

 • забезпечує повноцінний фізичний розвиток учнів, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров’я;
 • пропагує здоровий спосіб життя;
 • залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-
 • оздоровчої роботи;
 • організовує роботу спортивних секцій, груп здоров’я;
 •  проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;
 •  організовує спортивно-оздоровчі заходи та Дні здоров’я.

 Міністр фінансів:

 •  збирає кошти на потреби учнівського самоврядування;
 •  готує звіт про використані кошти

 Стаття 21. Кожен міністр призначає по одному представнику в кожній навчальній групі.

Стаття 22.  Збори повного складу Ради учнівського самоврядування:

1) інавгурація президента

2)підсумки за І семестр

3) підсумки за ІІ семестр, за рік

Розділ ІV

Президент та прем’єр-міністра учнівського самоврядування

 Стаття 23. Для організації учнівського самоврядування, в Училищі обирається Президент із складу учнів, які закінчують І   курс навчання.  Право голосу мають учні всіх курсів та педагогічні працівники.

 Стаття 24.  Обов’язки кандидата у президенти :

а) зареєструватися;

б) підготувати передвиборчу програму .

Права кандидата на пост президента :

а) вести передвиборчу агітацію;

б) мати свого спостерігача на виборах;

в) оскаржити результати виборів, якщо на його думку вони проведені не

легітимно.

Стаття 25. Для проведення голосування утворюється виборча комісія

Обов’язки ВК:

а) скласти списки виборців;

б) встановити час і дату виборів;

в) підготувати приміщення для проведення виборів;

г) видати виборчі бюлетені;

д) прослідкувати, щоб кожен виборець підписався за отримання бюлетеня;

е) підрахувати голоси ;

є) оголосити результати на урочистій лінійці.

Стаття 26. Президент обирається на 1 рік, перед вступом на посаду складає присягу:

Я, ( ), обраний Президентом учнівського самоврядування  ЗВПУМС, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю дбати   про благо нашого  навчального закладу, відстоювати права і свободи  учнів, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх учасників навчально-виховного процесу , підвищувати  авторитет Училища.

 Стаття 27. Прем’єр-міністр – права рука, замісник Президента. Перед вступом на посаду складає присягу разом з міністрами: «Присягаю усіма своїми діями дбати про благо Училища і добробут учнів . Присягаю додержуватися статуту Училища, Конституції учнівського самоврядування, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх учасників навчально-виховного процесу.»

Розділ V

Прикінцеві положення

Стаття 27. Конституція набуває чинності в день її прийняття.

Камінецька Ірина Володимирівна

Камінецька Ірина Володимирівна

Куратор
Павленко Артур

Павленко Артур

Президент
Конік Олександра

Конік Олександра

міністр творчості
Пилипенко Влада

Пилипенко Влада

міністр преси та інформації
Власюк Ярослава

Власюк Ярослава

міністр культури та відпочинку
Голота Світлана

Голота Світлана

міністр навчання
Чаусова Ангеліна

Чаусова Ангеліна

прем’єр-міністр
Волкова Вікторія

Волкова Вікторія

міністр фінансів